El gran desacoblament

21 - 05 - 2015

Exuberància d'informació i coneixement, i dèficit de talent digital. La digitalització és el gran dinamitzador de creixement econòmic de regions, països, empreses i persones. A més, l'efecte econòmic s'accelera a mesura que aquests agents evolucionen en el seu grau de digitalització i es generen dinàmiques de creixement exponencial que marcaran grans diferències en els nivells de benestar i riquesa. Les economies digitalment més restrictives obtenen un menor benefici, en bona part perquè encara han d'establir un ecosistema TIC que permeti capitalitzar els beneficis de la digitalització. No obstant això, l'impacte de la digitalització, tant per països com per sectors, és desigual.

En les economies desenvolupades, la digitalització millora la productivitat i té un efecte mesurable en el creixement. Tanmateix, el resultat a curt termini pot ser la pèrdua de llocs de treball poc qualificats, l'enviament de llocs de baix valor afegit a països emergents (on la mà d'obra és més barata) i, paradoxalment, l'escassetat de talent digital qualificat. Mentre que la digitalització és el gran motor de generació de riquesa i ocupació i, per tant, es requereixen més polítiques que permetin reduir els factors que impedeixen i frenen el seu ple desenvolupament (millora de les infraestructures que facilitin la connectivitat i una major capacitació per a organitzacions, professionals i ciutadans), a l'altra cara de la moneda ens trobem que la digitalització és una font potencial de desigualtat socioeconòmica, ja que molts llocs de treball no només han canviat en estructura i condicions, sinó que en molts casos han desaparegut o són més escassos.

Assistim, doncs, a un "gran desacoblament", és a dir, la separació creixent entre la corba de creixement econòmic i la d'increment en el nombre de llocs de treball, de manera que es generen alts nivells de desocupació o subocupació que conviuen amb les dificultats de les empreses per trobar, atreure i retenir el talent qualificat i digital que necessiten. La tecnologia impulsa la productivitat i fa, en general, més riques a les societats, però el progrés tecnològic converteix molts tipus de treball en innecessaris i “empobreix” el treballador mitjà. El problema és que la tecnologia avança massa ràpid i bona part dels individus i de les organitzacions no són capaços d'adaptar-se al ritme necessari. Com a conseqüència, es produeix un buit que podria anar en augment durant els propers anys.

La recepta per superar aquest buit rau en la capacitació constant i en la gestió intel·ligent del talent. En l'aprofitament de l'ecosistema digital, que és ric en informació i coneixement, per desenvolupar i digitalitzar el talent i fomentar actituds responsables amb el nostre propi desenvolupament professional. En la generació d'ecosistemes d'aprenentatge que siguin útils per a les persones i fomentin les actituds positives i arriscades.

 

 

.....................................................................................................

Article publicat en el llibre col·laboratiu 'La Gestión del Talento en la Era Digital' de Foxize School