Diego Gómez

Mànager

Amb més de 8 anys d'experiència en planning estratègic i desenvolupament de negocis en el món digital, Diego és estratega i director de projectes de comunicació i màrketing. A través de la seva carrera s'ha especialitzat en identificar, planejar i desenvolupar estratègies digitals que combinin creativitat i innovació i generin retorn d'inversió als negocis.

Compta amb una llarga experiència en diversos càrrecs de responsabilitat vinculats a la comunicació i el marketing digital. Ha estat en agències digitals de rellevància a Colòmbia i altres d'àmbit regionlal, com Indexcol i Milenium Group.

El seu treball l'ha portat a desenvolupar projectes amb clientes a diverses categories (Jhonson & Johnson Medical, Seat Colombia, Porvenir, Alcatel, Dlink, Stocorp, SAS, Ibope, Mercado libre) a Mèxic,  ho1a, Alcatel Lucent, Zismec, Orange, a Perú ( Lenovo, Cisco, GM), entre d'altres.

Va assumir la creació i direcció de l'àrea de marketing digital d'Uff Móvil, primer operador mòbil vitual a Latam, amb responsabilitats en l'àmbit de la comunicació i el marketing, l'experiència de client i les vendes online. La seva ultima posició va ser la de responsable de comunicació estratègica d'una de les principals universitats del pais.

La seva visió està basada en construir el camí cap a la nova comunicació i marketing del futur, i materialitzar l'etapa de transformació digital actual, enfocat en utilitzar noves tecnologies aplicades a la productivitat dels negocis per aconseguir connectar les marques amb les persones. 

  

Diego es diseñador industrial por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y cuenta con una especialización ejecutiva en marketing digital. Con más de 8 años de experiencia en planeación estratégi

ca y desarrollo de negocios en

el mundo digital, Diego, es estratega y director de pr

oyectos de comunicación y marketing.

A través de su carrera se ha especializado en identifica

r, planear y desarrollar estrategias

digitales que combinen creatividad e innovación y gener

en retorno de inversión a los

negocios.

Cuenta con una larga experiencia en varios cargos de r

esponsabilidad vinculados a la

comunicación y el marketing digital. Ha estado en agenci

as digitales de relevancia en

Colombia, y otras de ámbito regional, como Indexcol y

Milenium Group.

Su trabajo lo ha llevado a desarrollar proyectos con cl

ientes en diferentes categ

or

ías

(Jhonson & Jhonson Medical, Seat Colombia, Porvenir, Al

catel, Dlink, Stocorp, SAS,

Ibope, Mercado libre) en México ( ho1a, Alcatel Lucent

, Zismec, Orange ) en Perú, (

Lenovo, Cisco, GM), entre otros.

Asumió la creación y dirección del área de marketing digita

l de Uff Móvil, primer operador

móvil virtual en Latam, con responsabilidades en el á

mbito de la comunicación y el

marketing, la experiencia de cliente y las ventas online.

Su última posición fue la de

responsable de comunicación estratégica de una de las pri

ncipales universidades del paí

s.

Su visión está basada en construir el camino hacia la nuev

a comunicación y marketing del

futuro, y materializar la etapa de transformación dig

ital actual, enfocado en utilizar nuedv deas

tecnologías aplicadas a la productividad de los negocios p

ara lograr conecddtar las marcas

con las personas.

Diego es diseñador industrial por la Universidad Jorge Ta

deo Lozano y cuenta con una

especisaexperción ejecutiva en marketing digital.

Coneix el nostre equip