Anàlisi de posicionament sectorial en xarxes socials

30 - 04 - 2013

RocaSalvatella comparteix la seva metodologia per analitzar l’activitat i el posicionament en xarxes socials dels protagonistes d’un determinat sector, amb l’objectiu d’entendre les diferents estratègies que hi actuen, identificar bones pràctiques i prendre decisions.

La metodologia s’inicia proposant com delimitar quins agents i quins canals socials han de formar part de l’estudi, i continua proposant un mètode d’anàlisi de les dades per identificar quins tipus d’estratègies s’estan desenvolupant (relacional, servei, vendes o desenvolupament de la marca) i amb quina intensitat.

Amb els resultats es poden formular decisions estratègiques, i identificar quina orientació té l’activitat de cadascun dels actors d’un mateix sector, en quins canals concentren els esforços i en quins obtenen més eficàcia. De tot això es poden inferir millors i pitjors pràctiques que, d’una banda, podrien fer replantejar algunes decisions i, de l’altra, ajuden a identificar els actors que s’hi han de tenir en compte.

Objectiu de la metodologia

L’objectiu d’aquesta metodologia és generar un procediment robust i realista de comparació de l’activitat en xarxes socials d’una sèrie d’agents (empreses, marques, productes...), de manera que sigui possible no solament establir diferències i similituds, sinó, especialment, facilitar la presa de decisions estratègiques.

Per aconseguir-ho, considerem que el procediment ha de marcar pautes d’acció clares per als elements següents:

  • Delimitar quins agents i quins canals socials han de formar part de l’anàlisi. 
  • Determinar quin tipus d’estratègies en xarxes socials, i amb quina intensitat, estan sent desenvolupades per cadascun dels agents establerts en l’anàlisi.
  • Mesurar, de la manera més eficaç i a la vegada més realista possible, com s’està desenvolupant l’acció digital partint d’una sèrie de variables clau.
  • Crear suports per tal de facilitar la reflexió sobre els resultats de l’anàlisi amb la intenció d’afavorir idees d’acció futures.

 

Capítol: Objectiu de la metodologia