8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

5. Aprenentatge continu

Viure en el canvi, treballar en la innovació constant i en xarxa i aprendre contínuament són els reptes quotidians dels professionals d’avui dia. Aprendre al llarg de la vida ja no és només una opció per progressar, és una condició bàsica per mantenir-se al mercat laboral.

Aprendre a aprendre, l'aprenentatge continu, es revela com una competència fonamental al llarg de la vida professional i gairebé com el principal instrument per mantenir la competitivitat empresarial. Entre els nombrosos canvis que experimentarà el món del treball en els propers anys destaquen els que tenen a veure amb el desenvolupament professional. La principal característica dels professionals del segle XXI serà que seran experts en sèrie, o dit d’altra manera, persones amb competències i coneixements experts i profunds sobre diversos dominis però amb la característica que aquests dominis canviaran al llarg de la carrera professional, cosa que els obligarà a sotmetre’s a un constant procés d'aprenentatge. Així, l’habilitat principal d'aquests nous professionals no serà posseir coneixements concrets i específics, sinó la capacitat de canvi i d’adaptació, és a dir, la capacitat d'aprenentatge continu i implícitament la capacitat de crear i gestionar xarxes de relació que afavoreixin aquest aprenentatge continu. El més important serà la capacitat d'aprendre de manera contínua i en xarxa i la capacitat d'autogestionar l’aprenentatge i aprendre socialment, amb altres i d'altres.

En l'àmbit empresarial, Internet està modificant també les formes d'aprendre i d’accedir a la formació dels professionals. I, per tant, està canviant el paper que els departaments de formació i de recursos humans han d'exercir. Aprendre, mantenir-se informat i format avui és una decisió personal i autònoma. La no-intermediació institucional sobre l'aprenentatge cada vegada és més habitual. En l'àmbit professional cada vegada és més rellevant el paper que exerceixen els Entorns Professionals d'Aprenentatge (PLE) on cadascú configura el seu itinerari formatiu i selecciona una xarxa d'aprenentatge segons les seves necessitats, la seva disponibilitat i les seves capacitats prèvies aprofitant els continguts existents a Internet i la interacció amb altres professionals a les xarxes socials. Els encarregats de la formació a les organitzacions deixen de ser proveïdors d'uns continguts concrets en un temps determinat (hores de formació) i en un lloc concret (sala de formació) i passen a exercir un nou paper com a connectors i dinamitzadors a xarxes i comunitats internes i externes d'aprenentatge. La seva tasca principal ha de ser garantir que es generin els entorns adequats per tal que els professionals aprenguin de manera contínua mentre treballen.

Cada dia és més habitual que els empleats treballin amb els seus propis dispositius (BYOD), i cada vegada és més freqüent el fenomen relacionat que els professionals aprenguin a partir d’un sistema personal d'aprenentatge. Cada dia és menys viable econòmicament i menys eficient el fet que la formació estigui desvinculada dels processos de treball quotidians. Una de les claus del futur de l'aprenentatge en els entorns de treball serà aprendre treballant. El repte és enorme tant per a les organitzacions com per als professionals. Per tenir èxit en aquest escenari d'autoaprenentatge cal adquirir i dominar competències com ara la gestió de la informació, el treball en xarxa i l'aprenentatge continu.

Independentment de la nostra activitat, la formació que s'adquireix en un moment donat, per molt completa que sigui, queda obsoleta ràpidament. Mantenir-se actualitzat és una tasca que es perllonga al llarg de tota la vida professional. La mobilitat i el canvi no són qüestions que afecten només la tecnologia. El canvi constant, no només de lloc de treball o d'empresa, sinó d'orientació professional, ja és una realitat.

Avui en dia, aprendre té a veure amb comprendre els valors de la cultura digital; participar de manera proactiva en el propi procés d'aprenentatge; desenvolupar un aprenentatge connectat, situat i contextualitzat; crear xarxes d'aprenentatge; compartir pràctiques i experiències; entendre i gestionar l'aprenentatge col·laboratiu; desenvolupar la capacitat d'autonomia a l'aprenentatge; fixar-se metes i objectius, i tenir esperit crític per seleccionar les fonts de l'aprenentatge.

L'aprenentatge continu inclou l'habilitat de gestionar la nostra capacitació digital; saber utilitzar Internet i els seus recursos i xarxes per tal d'identificar informació rellevant; saber gestionar el coneixement; conèixer els mecanismes de l'aprenentatge en línia, tant si és de manera síncrona com asíncrona, individualment o en grup; saber aprofitar la potencialitat de l'aprenentatge entre iguals i contribuir a l'aprenentatge d'altres, i reconèixer la importància de la identitat digital professional, del currículum com un dossierd'activitat al llarg de la vida professional i la rellevància de construir xarxes estables de professionals que ens permetin aprendre amb altres i d'altres.

A més a més, el nou professional vol aprendre mentre duu a terme la feina, de manera contínua, fent servir tant fonts d'informació internes com externes, immediatament, quan en té la necessitat, socialment, amb altres i d'altres, i de manera autònoma i amb control sobre tot allò que aprèn.

L'aprenentatge continu inclou una sèrie de pràctiques formals, no formals i informals que s'han d'adaptar de manera contínua amb l'objectiu de millorar el coneixement, les habilitats i les competències. Adquirir la competència de l'aprenentatge continu és per definició un procés.

EL PROFESSIONAL AMB LA COMPETÈNCIA D’APRENENTATGE CONTINU ÉS CAPAÇ DE:

 1. Gestionar la seva pròpia capacitació digital
 2. Emprar Internet per mantenir-se actualitzat respecte a la seva especialitat o camp de coneixement
 3. Conèixer i utilitzar eines i recursos digitals per gestionar correctament el coneixement
 4. Participar en activitats de formació reglada o informal en línia
 5. Contribuir a l'aprenentatge entre iguals en entorns virtuals i comunitats de pràctica
 6. Transferir la seva capacitació en entorns analògics als nous entorns i eines digitals
 7. Donar visibilitat a la seva capacitació professional fent servir la xarxa
 8. Establir i mantenir una xarxa de contactes professionals de valor a les xarxes virtuals

APORTA A L'ORGANITZACIÓ:

 1. Millora l'eficiència i redueix els costos de formació
 2. Desenvolupa la cultura interna de l'organització
 3. Manté l'organització actualitzada i competitiva en el mercat
 4. Afavoreix la creació de xarxes d'aprenentatge intern
 5. Facilita l'intercanvi d'informació i, a la llarga, la innovació
Capítol: 5. Aprenentatge continu