8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

4. Treball en xarxa

En un món caracteritzat per la producció de coneixements i on la comunicació és constant i té lloc mitjançant múltiples canals, la capacitat de treballar a la xarxa i en xarxa emergeix com una de les competències clau. El professional d'èxit ja no és aquell que disposa de més coneixements o de més recursos, ni tan sols qui té més experiència, sinó aquell que és capaç de navegar en un món d'informació extremadament abundant i en constant canvi, seleccionar-la, jerarquitzar-la, reutilitzar-la i posar-la a disposició d'altres. Aquell que és capaç de treballar i de liderar en xarxa. La manera més eficient de fer-ho és des de la xarxa i en xarxa, mobilitzant les xarxes de persones i recursos disponibles a Internet. L'expansió de la web social, les plataformes socials i les eines de comunicació han generat una varietat d'oportunitats per estar connectats, per col·laborar i per participar en l'entorn professional. La capacitat de treballar en xarxa potencia la competència tradicional del treball en equip. Treballar en xarxa és ser capaç de connectar-se, compartir i crear junts. I en aquest context són molt importants les habilitats relacionades amb l’intercanvi de coneixements i amb la construcció de coneixement de manera col·laborativa.

Tim O’Reilly va encunyar el terme web 2.0 per explicar com el valor de les xarxes digitals no depèn de la tecnologia ni del contingut que hi circula, sinó de com aquestes han sabut promoure la creació i la participació de comunitats d'interès a gran escala. El tret diferencial ha estat la seva capacitat de generar valor mobilitzant col·lectivament els recursos, la flexibilitat i la riquesa del treball en xarxa. En aquest escenari, per als professionals ja no n’hi ha prou amb el que han après en un moment donat de la vida, ni tampoc amb l'experiència adquirida al llarg d'una vida de treball. El desenvolupament professional, la capacitat de mantenir-se al dia i d'aprenentatge continu es revelen com una competència fonamental, que implica, al seu torn, que cada professional sigui capaç d'aprendre a aprendre, reflexionar i seleccionar què, on i de qui aprendre. Treballar en xarxa no solament implica col·laboració i coordinació, també exigeix saber gestionar la confiança i l'autoritat en entorns no presencials. Exigeix conèixer com són els processos de negociació en estructures no piramidals. Treballar en xarxa és una competència bàsica per reduir el temps i la ineficàcia en la presa de decisions de les estructures jeràrquiques. Treballar en xarxa millora la circulació de la informació, afavoreix la visibilitat dels resultats, la transparència, la rendició de comptes i, a la llarga, la competitivitat empresarial.

Un professional que domina la competència del treball en xarxa sap treballar amb eines col·laboratives per generar documents amb altres persones; utilitzar eines d’Internet social per comunicar-se i coordinar-se amb el seu equip i amb altres professionals. Quan cal, sap actuar com a expert per a la resta de l'equip. Ha de saber, per descomptat, dinamitzar espais virtuals interns i treure el màxim profit d'espais virtuals externs tant per millorar el posicionament de marca com per al seu desenvolupament professional. Finalment, ha de saber rebre i donar feedback, negociar, contribuir, compartir i gestionar tasques de manera distribuïda.

EL PROFESSIONAL AMB LA COMPETÈNCIA DE TREBALL EN XARXA ÉS CAPAÇ DE:

 1. Treballar en processos, tasques i objectius compartits amb mitjans digitals
 2. Produir documents col·laboratius en línia
 3. Comunicar-se a través de mitjans digitals de manera eficaç i productiva amb els seus col·laboradors
 4. Coordinar-se i treballar en equip en entorns i amb eines digitals
 5. Gestionar a través de mitjans digitals i de manera eficient el temps i els recursos humans assignats
 6. Desenvolupar i implementar estratègies personals i organitzatives per al treball en xarxa
 7. Col·laborar en xarxes formals i informals i compartir informació i coneixements
 8. Generar interacció i relacions de qualitat en entorns i comunitats en línia aprofitant la intel·ligència social

APORTA A L'ORGANITZACIÓ:

 1. Millora la circulació de la informació i del coneixement, tant tàcit com explícit
 2. Millora l'eficiència dels processos
 3. Promou la creativitat, la innovació i la serendipitat
 4. Promou l'aprenentatge informal entre membres de l'organització
 5. Millora el sentit de pertinença i l'alineament amb els objectius estratègics

 

Capítol: 4. Treball en xarxa