8 competències digitals per a l'èxit professional

11 - 04 - 2014

El model RocaSalvatella de competències digitals

La majoria de directius consideren que ni ells ni les seves organitzacions estan prou preparades per adoptar els canvis culturals que suposa la incorporació de l’entorn digital. Les organitzacions continuen regint-se per lògiques analògiques a l'hora de captar, de desenvolupar talent i d'organitzar-se internament.  La preocupació més gran té a veure amb el canvi profund que l’entorn digital representa en la interacció amb els clients, en les formes de gestionar internament persones, equips i coneixements i en la redefinició dels processos i la gestió de la feina. Es destinen recursos econòmics i humans importants a projectes de millora tecnològica en aquests àmbits i es dedica poca o nul·la atenció a la capacitació i al canvi cultural que necessita la digitalització efectiva d'una companyia. 

En aquest context, és molt rellevant el concepte de competència digital,que s'ha convertit en un dels conceptes clau per entendre com es poden aprofitar les oportunitats de la societat digital. En aquest document, competència digital és la combinació de capacitats, coneixements, habilitats i actituds que ens serveixen per aconseguir objectius en contextos altament digitals amb eficàcia i eficiència. Les competències digitals professionals són les competències digitals necessàries per tal que les organitzacions i els professionals puguin aprofitar i explotar al màxim les oportunitats estratègiques i de negoci derivades de la transformació digital.

Aquest model de 8 competències professionals digitals és el resultat de combinar l'anàlisi i l'estudi del fenomen de transformació digital amb l'experiència adquirida en els últims anys i consisteix a aportar solucions als reptes i demandes concrets d'organitzacions i equips directius. La majoria de les competències que trobem als diccionaris organitzatius encara són vigents i vàlides, però es modifiquen de manera profunda quan es revisiten tenint en compte la lògica digital. Aleshores s’amplia el ventall de capacitats i comportaments que inclouen.

Algunes competències del model que presentem, com ara el coneixement digital, són noves; d’altres són clàssiques, com la gestió de la informació, però s'han transformat completament a la llum del fenomen digital; i la majoria són habituals en la gestió empresarial, com la comunicació digital, el treball en xarxa, l'aprenentatge continu, la visió estratègica, l'orientació al client i el lideratge digital, peròhan adquirit un caràcter protagonista i s’han revisat a fons.

Totes són fonamentals i afecten de manera transversal els diferents nivells d'una organització i totes les organitzacions. L'orientació al client actua com a competència motora i orienta totes les altres cap als objectius empresarials de creació de valor i sostenibilitat. Evidentment, totes tenen també com a vocació inevitable l'orientació a resultats, que constitueix una facultat obligada de tots els directius, independentment del grau de digitalització de l’organització, del càrrec que ocupin o del rendiment. Per això, aquesta característica no s’inclou en aquest conjunt de 8 competències. Mirar individualment les 8 competències amb el prisma de l'orientació a resultats les transforma en eines de negoci poderoses, i tal com estem argumentant, en competències imprescindibles per a qualsevol professional del segle XXI.

Tot i que es poden desenvolupar individualment, les 8 competències formen un conjunt interrelacionat. Dominar la gestió de la informació permet desenvolupar l'aprenentatge continu en entorns digitals. Al mateix temps, l'aprenentatge s'ha convertit en una activitat cada vegada més social, i per aquesta raó és imprescindible entendre i dominar el treball en xarxa. Finalment, aconseguir un nivell alt d'aquestes tres competències exigeix tenir un bon nivell de comunicació digital. Estem davant un cercle virtuós en el qual el desenvolupament d'una competència amplifica i millora la resta.

8 competències digitals per a l'èxit professional

Capítol: El model RocaSalvatella de competències digitals